Největší rozvodové překvápko

Tohle vás možná zaskočí, ale je potřeba upozornit na zásadní záludnost, se kterou se v průběhu rozvodu zcela jistě setkáte – pracovník OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Po dobu rozvodu se stane opatrovníkem dítěte/dětí v řízeních, jako je rozhodování o svěření do péče, jak bude upraven styk rodičů s dětmi a jaké se stanoví výživné.

A to bez ohledu na to, zda jste se na výše uvedeném s partnerem dohodli, či ne. Protože vaše dohoda může být v rozporu se zájmy dítěte a to právě má OSPOD na starosti.

Měl by tedy objektivně vnímat situaci a hájit nejlepší možný zájem dítěte.

Sociální pracovník je určen podle místa trvalého bydliště dítěte (na uvedeném odboru péče o děti a mládež příslušného pověřeného městského úřadu je jich více a každý má na starosti určité území města či obce). Pokud se s partnerem nedohodnete na úpravě styku, čeká vás pravděpodobně tzv. sociální šetření v domácnosti.

Sociální pracovník při něm zkoumá podmínky, ve kterých dítě žije. V praxi jsou celkem rozdíly, co přesně kontroluje a jak. Někdy chodí neohlášeně, někdy si návštěvu domlouvá předem. Také může zjišťovat v místě bydliště dítěte (tedy u sousedů), ve škole či školce či u doktorky dítěte, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují a jak se dítě chová.

Z těchto  šetření vyhotovuje zprávy, které ukládá do spisu (složka dokumentů týkajících se dítěte, kterému byl OSPOD určen opatrovníkem).

Na základě zpráv a osobního jednání s vámi a druhým rodičem zhodnocuje situaci a vyhotovuje doporučení pro soud.

Doporučuji: vždy z osobního jednání se sociálním pracovníkem či ze šetření v domácnosti vyžadujte kopii písemné zprávy. Pokud s něčím ve zprávě nesouhlasíte, ihned se ozvěte, rozporujte  a chtějte opravu. Pokud máte na určitou skutečnost jiný názor než sociální pracovník, trvejte na tom, aby to bylo ve zprávě uvedeno.

Kromě výše uvedeného využijte svého práva nahlížet do spisu.

Možná pro vás některé informace ve zprávě z jednání sociálního pracovníka s vaším protějškem budou nové a možná budou i překvapením, ale je dobré se je dozvědět dříve než u soudu.

Spis nemůže opustit úřad, takže kopie pořizují pracovníci za stanovené poplatky. Můžete ale použít svůj digitální fotoaparát či mobil nebo si udělat výpisky. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. Tento chronologický seznam umožňuje rychlý přehled a orientaci.

Spis může obsahovat i samostatnou „pomocnou složku“, ve které mohou být např. zápisy z jednání označené jako „důvěrné“. Do této složky nárok nahlížet nemá ani rodič, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte.

Žádost o nahlédnutí do spisu je dobré podat předem– sociální pracovník musí spis připravit a musí být přítomen nahlížení. Žádost musí mít písemnou formu a musí být doručena osobně nebo poštou nebo elektronicky s ověřeným podpisem.

Pokud je žádost vyslovena ústně při jednání, může vám sociální pracovník umožnit nahlédnutí ihned a žádost je následně zpracována se sociálním pracovníkem písemně.

Doporučuji: chovejte se k sociálním pracovníkům korektně, kultivovaně, zdvořile. Spolupracujte, ale buďte věcní . Nebuďte přehnaně zaujatí a nepřátelští.

Možná máte pocit, že pracují nedostatečně, neprofesionálně, nehájí zájmy dítěte, nejsou nestranní a nesmyslně favorizují druhého rodiče, atd. Pak máte možnost si stěžovat u vedoucího příslušného odboru nebo přímo požádat o změnu sociálního pracovníka. Vaši složku pak zřejmě předá kolegyni v kanceláři s dovětkem: “to je ten potížista XY, to je ta hysterka XY”.

Napadlo vás se přestěhovat? Pokud to nebude na opačný konec republiky, složka zůstane, tam kde je. V zájmu dítěte přece není měnit sociálního pracovníka v průběhu rozvodu…

Další možností je dát soudu návrh na změnu opatrovníka z důvodu nečinnosti, podjatosti nebo nerespektování zájmu dítěte. Opatrovníka můžete navrhnout, může to být třeba organizace, která se zabývá tematikou ochrany práv dítěte.

Dobrá zpráva na závěr? Ještě je tady veřejný ochránce práv. Tak pevné nervy.

 

Veronika Hájková
Jsem sociálně právní poradce. Fascinují mě příběhy lidí a vše, co s nimi souvisí. Vím, že vztahy nejsou vždy radostné a šťastné, jak bychom si přáli. Proto tu chci být pro lidi, kteří hledají řešení svých trápení a ocení lidský přístup. A hlavně – věřím v dobré konce... Můj příběh si přečtěte zde >>